Opis

Aerofoni instrument tipa šalmaj (schalmey) koji se pojavljuje u dvije dimenzije: vela i mala sopela. Sopela se sastoji od pet dijelova, a kod vele sopele rjeđe se pojavljuje i dodatni dio, drvena bačvica, danas bez funkcije, a koja je na šalmaju pokrivala klapnu za mali prst.

Dijelovi

PISAK

Dvostruki jezičak zapadnog tipa izrađen od trstike.

ŠPULET

(špolet, špulet, tondak, štibrica, pirouette kod šalmaja)

Valjkasti drveni dio sopele u kojem se nalazi metalna konusna cjevčica na koju se umeće pisak.

PREBIRALJKA

(kanela, prebiralica, roženica, sopel)

Kod vele sopele izbušeno je šest rupa za prebiranje (škulje, škuje), a ima i primjeraka s pet. Prebiraljku male sopele karakterizira šest ili sedam rupa za prebiranje, od kojih je sedma uvijek podvojena.

U današnjoj praksi se pri sviranju na malu sopelu rijetko upotrebljava više od pet rupa. Ponekad se na prebiraljci nalaze i rupe glasnice .

LIJAK (KRILO)

Ljevkasti dio koji se umeće u kanelu radi pojačanja intenziteta zvuka. U pravilu se na lijku nalazi više rupa glasnica.

KLIN

Nalazi se u lijku i svrha mu je da spriječi ispadanje špuleta koji se čuva unutar samog lijka dok instrument nije u upotrebi.

BAČVICA

(fontanelle kod šalmaja)

Cilindrični dio koji okružuje spoj između prebiraljke i lijka.

Mjere

Vela i mala sopela

  • A - ukupna dužina
  • B - dužina špuleta
  • C - promjer lijka
  • D - prosječna debljina prebiraljke
  • E1-E10 - udaljenosti od vrha sopele do prve rupe (E1); udaljenosti među ostalim rupama (E2-E10/ ovisno o tome koliko imaju rupa na prebiraljki).
  • F - promjer rupa za prebiranje
Vela sopela - shematski prikaz mjera instrumenta Mala sopela - shematski prikaz mjera instrumenta Pisak s dvostrukim jezičkom i špulet sopele - mjere